RODO

Klauzula informacyjna

Informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Canistic Dorota Jaskulska z siedzibą w Łomiankach (05-092) przy ul. Żwirowa 9L, NIP: 951-191-94-53, REGON: 141386970 („Administrator”),
 • osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest Dorota Jaskulska e-mail: dorota@canistic.com.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w związku zawartą przez Panią/Pana umową w celu realizacji tej umowy
  2. w celach marketingowych Administratora, w tym profilowania dla celów marketingowych
  3. w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
 • Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom trzecim:
  1. Podmiotom, z którymi współpracuje Administrator w zakresie realizacji umowy np. trenerom
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. zawarta umowa, której jest Pan/Pani stroną,
  2. udzielona zgoda, w przypadku działań marketingowych
  3. uzasadniony interes Administratora, w niektórych przypadkach działań marketingowych np. kontaktu w celu uzyskania zgody
  4. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora np. możliwość dochodzenia roszczeń przez Administratora
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora
 • przenoszenia danych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • przenoszenia danych osobowych
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; w tym celu należy zwrócić się do Administratora za pośrednictwem tel. 606421267, lub korespondencji e-mail dorota@canistic.com.pl
 • Pani/Pana dane osobowe są przechowywane nie dłużej aniżeli istnieje Pana/Pani zgoda. W przypadku cofnięcia zgody dane są niezwłocznie usunięte przez Administratora, chyba że będą miały zastosowanie inne cele uzasadniające przetwarzanie danych osobowych,
 • W przypadku zawarcia umowy dane osobowe są przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędna do zawarcia i wykonania umowy, której jest Pan/Pani Stroną.
 • Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne
 • W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych zmierzających do wykorzystania danych osobowych do oceny czynników osobowych osoby, której dane dotyczą (profilowanie).
Scroll Up